Human

56 tekstów – auto­rem jest Hu­man.

Praw­dzi­wa miłość, jest wte­dy kiedy można po­wie­dzieć so­bie wszys­tko, a dru­ga oso­ba i tak nie weźmie so­bie te­go do serca 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 lutego 2010, 22:58

Rodzi­ny się nie wy­biera... gówno praw­da! Rodzi­na jest wte­dy, kiedy są ludzie, którzy mi­mo wszys­tko staną za tobą mu­rem! I nie ważne czy wiążą was węzy krwi, czy wielo­let­nie zna­jomości, rodzi­na jest wte­dy, kiedy wo­leli­byśmy um­rzeć za drugą osobę, niż pat­rzeć jak ona umiera! 

myśl
zebrała 15 fiszek • 21 lutego 2010, 01:19

"Diamen­ty to je­dyni przy­jaciele kobiety"
No może nie je­dyni... są jeszcze bu­ty, to­reb­ki, ub­ra­nia, per­fu­my... ale na 100% są jed­ny­mi z lep­szych i WIER­NIEJ­SZYCH przyjaciół. 

myśl • 20 lutego 2010, 03:55

Za­kocha­ni są piękni. Ta­cy kru­si i sil­ni za­razem, uwiel­biam ich ob­serwo­wać. Te ich spoj­rze­nia, uśmie­chu spra­wiają, że aż człowiek chcę być zakochanym! 

myśl
zebrała 35 fiszek • 19 lutego 2010, 17:39

Wszys­cy kłamią...


(Pew­nie każdy tą myśl kiedyś wy­myślił, możecie się nie zgadzać... ale to prawda) 

myśl • 17 lutego 2010, 23:46

Chy­ba naj­bar­dziej na świecie prze­rażają mnie pros­te słowa... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 15 lutego 2010, 14:53

Zmienianie ko­goś ko­go się kocha nie ma sen­su... bo kiedy go już zmieni­my, on nie będzie oso­ba którą kochamy 

myśl
zebrała 23 fiszki • 13 lutego 2010, 21:53

Na cier­pienie wyz­naczam tyl­ko chwi­le, później pod­noszę się i wal­czę dalej. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 lutego 2010, 15:18

Kiedy jes­tem z tobą czuję się jak w do­mu, więc mój dom jest wszędzie tam gdzie ty... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 10 lutego 2010, 16:00

Przy­jaźń - słowo, które po­woli tra­ci swo­je znaczenie... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 9 lutego 2010, 19:00
Human

Nic nie wiem o tej krzyczącej beznadziei, wobec której jestem bezsilna. — Lolita Pille

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Human

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność